ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ (Cluster) ต่อเนื่อง ปี 2 จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 63,000.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ  (Cluster) ต่อเนื่อง ปี 2 ภายใต้โครงการ การยกระดับสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 โครงการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 63,000 บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 05/05/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7