ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมผลไม้และผักแปรรูป จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2 (ระยะที่2) จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 63,000.00 บาท

จ้างเหมาบริการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมผลไม้และผักแปรรูปจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2 (ระยะที่2) ภายใต้โครงการ การยกระดับสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565  จำนวน 1 โครงการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 63,000 บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 05/05/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7