ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการทำแผ่นประชาสัมพันธ์การดำเนินงานภายใต้โครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล จำนวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 3,888.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำแผ่นประชาสัมพันธ์การดำเนินงานภายใต้โครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล จำนวน 1 รายการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้าน เอ็น.จี.ดีไซน์

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,888 บาท (สามพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 06/05/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7