ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการทำแผ่นประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่เชิงพาณิชย์ จำนวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 648.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำแผ่นประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่เชิงพาณิชย์ จำนวน 1 รายการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่  ร้าน เอ็น.จี.ดีไซน์

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 648 บาท (หกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 06/05/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7