ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการทำแผ่นประชาสัมพันธ์การดำเนินงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 จำนวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 1,140.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำแผ่นประชาสัมพันธ์การดำเนินงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 จำนวน 1 รายการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้าน เอ็น.จี.ดีไซน์

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,140 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

 

ลงเมื่อวันที่ 06/05/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7