ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการซ่อมและเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ ทะเบียน นข 6923 อบ. จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 11,500.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมและเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ ทะเบียน นข 6923 อบ. จำนวน 1 งาน

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลหล่อยาง

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 11/05/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7