ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการจัดทำกล่องบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเพื่อทดสอบตลาด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 10,000.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำกล่องบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเพื่อทดสอบตลาด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จำนวน 1 งาน

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 17/05/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7