ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา SMEs ตามระบบมาตรฐานฮาลาล วงเงินราคากลาง บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา SMEs ตามระบบมาตรฐานฮาลาล

จำนวน 1 โครงการ

ราคากลาง  400,000.00  บาท  (สี่แสนบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่  9  พฤศจิกายน  2560

ลงเมื่อวันที่ 09/11/2017

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7