ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ วงเงินราคากลาง บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

ประกาศเมื่อ  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

ราคากลาง 270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

 

ลงเมื่อวันที่ 10/11/2017

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7