ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษา กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ วงเงินราคากลาง บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษา กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ ภายใต้โครงการ ยกระดับผลิตภาพสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 โครงการ

ประกาศเมื่อ  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ราคากลาง 225,000.00 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 09/11/2017

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7