ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษา โครงการยกระดับดาวเด่น SMEs ไทย (DIP Stars) ปีที่2 วงเงินราคากลาง บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษา โครงการยกระดับดาวเด่น SMEs  ไทย (DIP Stars) ปีที่2 จำนวน 1

โครงการ

ประกาสเมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ราคากลาง 280,000.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 10/11/2017

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7