ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษา กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มผลิตภาพและสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินราคากลาง บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษา กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มผลิตภาพและสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง

จำนวน 1 โครงการ

ราคากลาง 800,000.00 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

ประกาศเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ลงเมื่อวันที่ 09/11/2017

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7