ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ วงเงินราคากลาง บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  จำนวน 1 โครงการ

ประกาศเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

จำนวนเงิน 850,000.00 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 01/12/2017

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7