ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษา กิจกรรมการพัฒนา SMEs เพื่อเพิ่มผลิตภาพ วงเงินราคากลาง บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษา กิจกรรมการพัฒนา SMEs เพื่อเพิ่มผลิตภาพและเตรียมความพร้อมการขอรับรองมาตรฐานสากล

จำนวน 1 โครงการ

งบประมาณ 750,000.00 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ลงเมื่อวันที่ 09/11/2017

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7