ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยี วงเงินราคากลาง บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้แก่วิสาหกิจชุมชนพื้นที่จังหวัดยโสธร

จำนวน 1 โครงการ

ราคากลาง 100,000.00 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ประกาศเมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ลงเมื่อวันที่ 08/11/2017

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7