ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
1 กิจกรรมการจัดการกระบวนการผลิตด้วยIoT ภายใต้โครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอติ้งโซลูชั่นส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) บริษัท ไอติ้งโซลูชั่นส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด 200,000.00 ไม่เกินวงเงิน -
2 จ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรชุมชน ให้มีองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการการยกระดับ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน 90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจักรพรรณ  คงธนะ จำนวนเงิน 90,000 บาท  (เก้าหมื่นบาทถ้วน) นายจักรพรรณ  คงธนะ จำนวนเงิน 90,000 บาท  (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 90,000.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
3 จ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรชุมชน ให้มีองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการการยกระดับ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน 90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจักรพรรณ  คงธนะ จำนวนเงิน 90,000 บาท  (เก้าหมื่นบาทถ้วน) นายจักรพรรณ  คงธนะ จำนวนเงิน 90,000 บาท  (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 90,000.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,070.00 5,070.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 5,070 บาท บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด 5,070.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ -
5 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ 1 เพื่อรองรับการขอรับรองมาตรฐาน GMP โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center:ITC) 2,005,200.00 2,000,000.00 วิธีคัดเลือก 1700000/หจก.สามพีทอง เทรดดิ้ง หจก. สามพีทอง เทรดดิ้ง 1,700,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ -
6 ประกวดราคาจ้างการผลิตและเผยแพร่งานบริการ องค์ความรู้ และต้นแบบธุรกิจ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,000,000.00 2,125,812.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด และราคาที่เสนอ 1,770,000.00 บาท บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด 1,770,000.00 เนื่องจาก เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด สัญญาเลขที่ ลงวันที่
7 ประกาศผลผู้ชนะราคาเหมาบริการกิจกรรมการส่งเสริม SMEs ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเชิงพาณิชย์ (Agro-Genius SMEs) ภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญ อินเตอร์เทรด ๒๐๑๔) 70,000.00 70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนำ้ฝน สะละโกสา ราคาที่เสนอ 70,000 บาท นางนำ้ฝน สะละโกสา 70,000.00 อยู่ในวงเงินที่กำหนด - ศภ.2-23/2565
8 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 17 รายการ 25,000.00 25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอรราคา 22,186.45 บ. บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 22,186.45 เป็นผุ้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งซื้อ เลขที่ กอ.กสอ. 18/2565 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565
9 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพสถานประกอบการในกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (นายณัฏฐวี อุดมเลิศปรีชา) จำนวน 1 งาน 129,600.00 129,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฏฐวี อุดมเลิศปรีชา เสนอราคา 129,600 บาท นายณัฏฐวี อุดมเลิศปรีชา 129,600.00 เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและอยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่ง กส.26/2565 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565
10 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้สำหรับให้บริการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ 36,866.85 36,866.85 วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็ม.เอ็ม.อินเทรด เสนอราคา 36,866.85 บาท และวีอาร์ ซัพพลาย เสนอราคา 37,540.95 บาท เอ็ม.เอ็ม.อินเทรด 36,866.85 เสนอราคาต่ำสุดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่ง กส.25/2565 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 62,595.00 62,595.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศรชัย การค้า เสนอราคา 62,595 บาท และ วีอาร์ ซัพพลาย เสนอราคา 68,480บาท ศรชัยการค้า 62,595.00 เสนอราคาต่ำสุดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่ง กส.24/2565 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565
12 จ้างเหมาบุคคลภายนอก กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Product Design) (นายไชยันต์ ไชยสอง) จำนวน 1 งาน 302,400.00 302,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายไชยันต์ ไชยสอง เสนอราคา 302,400 บาท นายไชยันต์ ไชยสอง 302,400.00 เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและอยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่ง กส.23/2565 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564
13 ประกวดราคาจ้างการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการของ กสอ. และต้นแบบธุรกิจ (Success Cases) ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,000,000.00 5,542,420.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จำกัด และราคาที่เสนอ 4,750,000.00 บาท บริษัท ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จำกัด 4,750,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด สัญญาเลขที่ ลงวันที่
14 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 503,712.40 503,712.40 วิธีเฉพาะเจาะจง 503712.40 รายชื่อตามเอกสารแนบ 503,712.40 ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ -
15 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 69,083.00 69,083.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 69083 รายชื่อตามเอกสารแนบ 69,083.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ -

Total : 9101