ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
1 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้ออีห้อซูซุ หมายเลขทะเบียน ฌท-7626 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน 17,000.00 15,180.88 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการ จำกัด ราคา 15,180.88 บาท บริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการ จำกัด 15,180.88 เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้และอยู่ในวงเงินงบประมาณ -
2 ประกาศผู้ชนะราคาการจ้างเหมาบริการกิจกรรมการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน (วสช.กล้วยตากแม่โสม, วสช.กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านแม่เทียบ) จ.พิษณุโลก 43,200.00 43,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล ถนอมวงค์ ราคาที่เสนอ 43,200 บาท นายเฉลิมพล ถนอมวงค์ 43,200.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด - 58/2565 ลง 20/5/65
3 ประกาศผู้ชนะราคาการจ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรมการยกระดับมาตรฐานเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม (บจก.บ้านขนมจันเจริญ จ.สุโขทัย,บจก.ฐิติมา ๑๗ จ.เพชรบูรณ์, บจก.เพ็ญทิพย์เกษตรยานยนต์ จ.ตาก ) 67,500.00 67,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศศิโสม โฉมเฉลา ราคาที่เสนอ 67,500 บาท นางสาวศศิโสม โฉมเฉลา 67,500.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด - ศภ.2-38/2565 ลง 19/5/65
4 ประกาศผู้ชนะราคาการจ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรมการยกระดับมาตรฐานเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม (หจก.ฟาร์มจิ้งหรีดชุติกาญจน์ จ.สุโขทัย, บจก. พอเพียง ๖๕ จ.พิษณุโลก ) 45,000.00 45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีร์ธัช นุชนารถ ราคาที่เสนอ 45,000 บาท นายธีร์ธัช นุชนารถ 45,000.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด - ศภ.2-37/2565 ลว 19/5/65
5 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Mimaki รุ่น UCJV 300-106 หมายเลขครุภัณฑ์ ศส.13-002-0001/64 เพื่อใช้สำหรับจัดพิมพ์ฉลากบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์ 16,906.00 16,906.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี่ 2004 จำกัด (สำนักงานใหญ่) ราคาที่เสนอ 16,906 บาท บริษัท เทคโนโลยี่ 2004 จำกัด (สำนักงานใหญ่) 16,906.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด บส.36/2565 ลว 10 พ.ค. 2565
6 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้ดีพร้อมในตลาดออนไลน์ภายในประเทศ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 51,000.00 51,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวงศกร โชติวิบูลธนวงศ์ ราคาที่เสนอ 51,000 บาท นายวงศกร โชติวิบูลธนวงศ์ 51,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณสำหรับการจัดจ้างในครั้งนี้ บส.38/2565 ลว. 18 พ.ค. 2565
7 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน ๑ เครื่อง 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาเสนอ 9,000 บาท. บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 9,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งจ้างเลขที่ กอ.กสอ..42/2565 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565
8 กิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้นำพันธุ์ดีพร้อม (DIPROM HEROES) ภายใต้กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับผู้นำเครือข่ายในการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ 1,150,000.00 1,150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคดีอาร์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 1,150,000.00 บริษัท เคดีอาร์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 1,150,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด กม.13/2565 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
9 ประกาศผู้ชนะราคาการจ้างเหมาบริการกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม 450,000.00 450,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธรรมศักดิ์ ค่วยเทศ ราคาที่เสนอ 450,000บาท นายธรรมศักดิ์ ค่วยเทศ 450,000.00 ไม้เกินวงเงินที่กำหนด - ศภ.2-36/2565 ลง 18/5/65
10 ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอจ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรมการลดต้นทุนการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล 128,000.00 128,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูมิภัทร ภูมิชาติ ราคาที่เสนอ 128,000 บาท นายภูมิภัทร ภูมิชาติ 128,000.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด - ศภ.2-35/2565 ลว 17/5/65
11 จ้างผู้เชี่ยวชาญดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ (๔๐ Man-Hour) กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 144,000.00 144,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเอกวัฒน์ สุวันทโรจน์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 144,000.00 บาท นายเอกวัฒน์ สุวันทโรจน์ 144,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ -
12 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินกิจกรรมวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกสำหรับการดำเนินธุรกิจ ครั้งที่ 2 ด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SSRC) ภายใต้โครงการการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 120,000.00 120,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอคิวเอส แมนเนจเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 120,000 บาท บริษัท ไอคิวเอส แมนเนจเม้นท์ จำกัด 120,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณสำหรับการจัดจ้างในครั้งนี้ ศภ.9 กสอ. 40/2565 ลว. 17 พ.ค. 2565
13 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินกิจกรรมวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกสำหรับการดำเนินธุรกิจ ครั้งที่ 2 ด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SSRC) ภายใต้โครงการการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 120,000.00 120,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอคิวเอส แมนเนจเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 120,000 บาท บริษัท ไอคิวเอส แมนเนจเม้นท์ จำกัด 120,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณสำหรับการจัดจ้างในครั้งนี้ ศภ.9 กสอ. 40/2565 ลว. 17 พ.ค. 2565
14 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ใช้ในงานกบ. 17,180.00 17,180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สมาร์ท มาร์ท  จำนวนเงิน 17,180 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) หจก. สมาร์ท มาร์ท 17,180.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
15 จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ไผ่เชิงสร้างสรรค์ (Bamboo to souvenirs) ภายใต้โครงการปั้นอัตลักษณ์ ปรุงเรื่องราว เปลี่ยนโฉมของฝากของที่ระลึกภาคเหนือ (Northern Souvenirs Makeover) 165,600.00 165,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เนฤมิต จำกัด  จำนวนเงิน 165,600 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) บริษัท เนฤมิต จำกัด  165,600.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -

Total : 12081