ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
16 จ้างเหมาบุคคลภายนอกกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพสถานประกอบการในกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (นายสิริศักดิ์ กิตติสิริศักดิ์) จำนวน 1 งาน 165,600.00 165,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สิริศักดิ์ กิตติสิริศีกดิ์ 165600 สิริศักดิ์ กิตติสิริศักดิ์ 165,600.00 มีคุณสมบัติตรงตามลักษณะงาน เลขที่ 103/65 ลว 30/6/65
17 วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 54,784.00 54,784.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มนุชา ซัพพลายส์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มนุชา ซัพพลายส์ 54,784.00 คุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด และอยู่ในวงเงินงบประมาณ 63/2565 ลว. 28 มิ.ย. 2565
18 จ้างเหมาทำความสะอาด ณ อาคารศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thai-IDC) และอาคารไหม จำนวน 1 งาน (1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) 99,000.00 99,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จำกัด เสนอราคา 99,000 บาท บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จำกัด 99,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่ง กส.102/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
19 จ้างเหมาเพื่อดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า อาคารศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thai-IDC) และอาคารไหม (1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) 25,500.00 25,500.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายนวพล คล้ำเจริญ เสนอราคา25500 บาท และนายไกรจักร ราชวงษา 25800 บาท นายนวพล คล้ำเจริญ 25,500.00 เสนอราคาต่ำสุดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่ง กส.101/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
20 ซื้อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวน 6 หมายเลข ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 42,000.00 42,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 42,000.00 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 42,000.00 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ กข.กสอ.1/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564
21 ซื้อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับ ผู้อำนวยการกองฯ และ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ จำนวน 5 หมายเลข ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 – กันยายน 2565 42,000.00 42,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 42,000.00 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 42,000.00 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ กข.กสอ.57/2565 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565
22 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 33,000.00 33,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีเจ ไอที จำกัด เสนอราคา 32,067.90 บาท บริษัท วีเจ ไอที จำกัด 32,067.90 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งซื้อเลขที่ กอ.กสอ. 55/2565 ลงวันที่ 21 มิ.ย.65
23 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 100 * 200 เซนติเมตร จำนวน 7 ป้าย 5,617.50 5,617.50 วิธีเฉพาะเจาะจง 5,617.50 บริษัท แอนด์เฟรช ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด 5,617.50 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ กข.กสอ.(สสส.) 28/2565 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ 39,877.83 39,877.83 วิธีเฉพาะเจาะจง 39,877.83 บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 39,877.83 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ กข.กสอ.(สสส.) 42/2565 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565
25 กิจกรรมการจัดประชุมคัดเลือกวิสาหกิจองค์กรต้นแบบ โครงการ SHAP ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมงบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 150,000.00 บริษัท ไอริม จำกัด 150,000.00 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ กข.กสอ.(สสส.) 43/2565 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565
26 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ณ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อทำงานด้านผลิตและพิมพ์เอกสารข้อมูลดำเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน 45,000.00 45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวภานุมาส ด้วงเมือง ราที่เสนอ 45,000 บาท นางสาวภานุมาส ด้วงเมือง 45,000.00 มีคุณสมบัติข้อเสนอถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ -
27 ซื้อโมเดลอาหาร จำนวน 3 ชุด 20,297.90 20,297.90 วิธีเฉพาะเจาะจง 20,297.90 บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 20,297.90 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ กข.กสอ.(สสส.) 37/2565 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
28 ซื้อกล่องไปรษณีย์ธรรมดา หมายเลข 6 ขนาด 45 × 55 × 40 ซม. จำนวน 70 กล่อง และแผ่นวัสดุกันกระแทก จำนวน 360 แผ่น 6,370.00 6,370.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 6,370.00 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 6,370.00 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ กข.กสอ.(สสส.) 41/2565 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
29 ซื้อกรอบรูปแนวนอน ขนาดใส่เอกสาร 21 * 29.7 ซม. (A4) จำนวน 570 อัน 51,300.00 51,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 51,300.00 บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จำกัด 51,300.00 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ กข.กสอ.(สสส.) 38/2565 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
30 จ้างทำ Roll up โครงการ SHAP จำนวน 6 ชุด 13,482.00 13,482.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 13,482.00 บริษัท แอนด์เฟรช ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด 13,482.00 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ กข.กสอ.(สสส.) 135/2565 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

Total : 12408