ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
31 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ เดือน 21,000.00 21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ภัณฑ์โดย นายอุเทน พัฒวี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ร้านพิมพ์ภัณฑ์โดย นายอุเทน พัฒวี  21,000.00 คุณสมบัติตรงกับเงื่อนไข และอยู่ในวงเงินงบประมาณ -
32 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 28,090.00 28,090.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 28,090.00 บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 28,090.00 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ กข.กสอ.(สสส.) 34/2565 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
33 จ้างตรวจสอบบัญชีประจำงวดที่ 3 (ระยะเวลาดำเนินการ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564) จำนวน 1 งาน 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 15,000.00 บริษัท สยามพาราดีวีล๊อปเมนต์ จำกัด 15,000.00 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ กข.กสอ.(สสส.) 30/2565 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565
34 จ้างทำกระปุกออมสิน จำนวน 5,000 ชิ้น 71,155.00 71,155.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 71,155.00 บริษัท สหกิจแฟนตาซี จำกัด 71,155.00 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ กข.กสอ.(สสส.) 20/2565 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
35 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ สำหรับครุภัณฑ์ หมายเลข สบย.13-002-0077/60 จำนวน 1 เครื่อง 9,175.25 9,175.25 วิธีเฉพาะเจาะจง 9,175.25 บริษัท กรีนลีฟ เทค จำกัด 9,175.25 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ กข.กสอ.12/2565 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564
36 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 45,600.00 45,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 45,600.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 45,600.00 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ กข.กสอ.122/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564
37 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม A4 จำนวน 169 รีม 19,891.30 19,891.30 วิธีเฉพาะเจาะจง 19,891.30 บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 19,891.30 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ กข.กสอ.54/2565 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565
38 จ้างดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Product Design) 40,500.00 40,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดคโคโมดา สตูดิโอ จำนวนเงิน 40,500 บาท (สี่หมื่นห้าร้อยพันบาทถ้วน) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดคโคโมดา สตูดิโอ 40,500.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
39 ซื้อกรอบรูปแนวนอน ขนาดใส่เอกสาร 21 × 29.7 ซม. (A4) จำนวน 610 อัน 54,900.00 54,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 54,900.00 บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จำกัด 54,900.00 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ กข.กสอ.55/2565 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565
40 ซื้อหมึกพิมพ์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 9,501.60 9,501.60 วิธีเฉพาะเจาะจง 9,501.60 บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 9,501.60 เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ กข.กสอ.58/2565 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565
41 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กล้วยน้ำไท) 283,122.00 283,122.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 283,122 บาท บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำ กัด 283,122.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด -
42 จ้างเหมาบริการเพื่อกำจัดปลวก และแมลง อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กล้วยน้ำไท) 8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บี แคร์ เซอร์วิส จำ กัด ราคาที่เสนอ 8,000 บาท บริษัท บี แคร์ เซอร์วิส จำ กัด 8,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด -
43 จ้างเหมาบริการเพื่อบำรุงรักษาลิฟท์ 7,500.00 7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยู ดี เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 7,500 บาท บริษัท ยู ดี เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 7,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด -
44 จ้างเหมาบริการเพื่อเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 25,800.00 25,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 25,800 บาท บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำ กัด 25,800.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด -
45 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 82 เครื่อง 49,200.00 49,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มจี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 49,200 บาท บริษัท เอ็มจี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส จำกัด 49,200.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณสำหรับการจัดจ้างในครั้งนี้ บส.44/2565 ลว.28 มิ.ย.65

Total : 12408