ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
46 จ้างเหมาปรับปรุงระบบปั๊มน้ำ อาคารหอพัก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ 164,780.00 164,780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มจี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 164,780 บาท บริษัท เอ็มจี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 164,780.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณสำหรับการจัดจ้างในครั้งนี้ ศภ.9 กสอ. 41/2565 ลว. 28 มิ.ย.65
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 184,500.00 184,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอราคาเป็นเงิน 184,500 บาท องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ 184,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 106,500.00 106,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วัฒนาเคมีคอล เสนอราคาเป็นเงิน 106,500 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วัฒนาเคมีคอล 106,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาเช่า ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะจาะจง 10,185.00 10,185.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 10,185 บาท บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด 10,185.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่เช่า -
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้าและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29,100.00 29,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพีรวัส ทองอ่วม เสนอราคาเป็นเงิน 29,100 บาท นายพีรวัส ทองอ่วม 29,100.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,000.00 45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศุภนิดา บุญคง เสนอราคาเป็นเงิน 45,000 บาท นางสาวศุภนิดา บุญคง 45,000.00 อยู่ในวงเงินบประมาณที่จ้าง -
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,000.00 45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสโรชา ช้างพินิจ เสนอราคาเป็นเงิน 45,000 บาท นางสาวสโรชา ช้างพินิจ 45,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,000.00 45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์ พิทักษ์พูลศิลป์ เสนอราคาเป็นเงิน 45,000 บาท นางสาวธิดารัตน์ พิทักษ์พูลศิลป์ 45,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,000.00 45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวยศพร มีแก้ว เสนอราคาเป็นเงิน 45,000 บาท นางสาวยศพร มีแก้ว 45,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33,000.00 33,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจิระศักดิ์ กลั่นปาน เสนอราคาเป็นเงิน 33,000 บาท นายจิระศักดิ์ กลั่นปาน 33,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33,000.00 33,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชรินทร์ พลสว่าง เสนอราคาเป็นเงิน 33,000 บาท นายชรินทร์ พลสว่าง 33,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33,000.00 33,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ พรหมศักดิ์ เสนอราคาเป็นเงิน 33,000 บาท นายวิรัตน์ พรหมศักดิ์ 33,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33,000.00 33,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเสกสรรค์ สุขศรี เสนอราคาเป็นเงิน 33,000 บาท นายเสกสรรค์ สุขศรี 33,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,750.00 8,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 8,750 บาท บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด 8,750.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ -
60 จ้างผู้เชี่ยวชาญดำเนินกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือรูปแบบผลิตภัณฑ์ 200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เนเชอรัล ฮัก แอนด์ เฮิร์บ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000.00 บาท บริษัท เนเชอรัล ฮัก แอนด์ เฮิร์บ จำกัด 200,000.00 คุณสมบัติตรงกับเงื่อนไข และอยู่ในวงเงินงบประมาณ -

Total : 12408