ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
61 จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 113 เครื่อง ณ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กล้วยน้ำไท) 75,100.00 75,032.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด ราคา 75,032 บาท บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด 75,032.00 เสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด -
62 จ้างกิจกรรมการให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง (ระยะที่ 2) ภายใต้โครงการ 3.1-1 การปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง - 54,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย์ เติมสินวาณิช ราคา 54,000 บาท นายไพฑูรย์ เติมสินวาณิช 54,000.00 อยู่ในเกณฑ์ราคาที่กำหนด เลขที่ กธ.54/2565 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
63 จ้างปฏิบัติงานให้คำปรึกษาแนะนำด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) 36,000.00 36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพุทธิพงษ์ เอื้ออัมพร จำนวนเงิน  36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) นายพุทธิพงษ์ เอื้ออัมพร 36,000.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
64 ซื้อโล่รางวัล จำนวน 2 รายการ 14,059.80 14,059.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเทรดเวิลด์ จำกัด บริษัท ไทยเทรดเวิลด์ จำกัด 14,059.80 คุณสมบัติตรงกับเงื่อนไข และอยู่ในวงเงินงบประมาณ 56/2565 ลว.2 มิ.ย. 65
65 เช่าพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมเผยแพร่การส่งเสริมเกษตร อุตสาหกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ในงาน FTI EXPO ๒๐๒๒ 2,000,000.00 2,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคา 2,000,000 บาท สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2,000,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งซื้อเลขที่ กอ.กสอ.49/2565 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565
66 จ้างออกแบบ ตกแต่งพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมเผยแพร่การให้บริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หัวข้อ ดีพร้อมแคร์ DIPROM CARE ภายในงาน SMART SME EXPO ๒๐๒๒ 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัม จำกัด เสนอราคา 500,000 บาท บริษัท เซ็นทรัม จำกัด 500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด สัญญาจ้างทำของเลขที่ กอ.กสอ.15/2565 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565
67 จ้างดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเชื่อมโยงผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมสู่การตลาด 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เสนอรคา 500,000 บาท มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด สัญญาจ้างทำของเลขที่ กอ.กสอ. 14/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565
68 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ เพื่อจัดงาน การสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน (Pitch Day) ภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ (Angel Fund) 1,700.00 1,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชินธนะวัตร จำกัด ราคาที่เสนอ 1,700 บาท บริษัท ชินธนะวัตร จำกัด 1,700.00 เกณฑ์ราคา บันทึกข้อความ ที่ อก 0409/1078 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
69 จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมการลดต้นทุนการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต(ระยะที่2) ภายใต้โครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โรโบซิ๊ด จำกัด จำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) บริษัท โรโบซิ๊ด จำกัด 150,000.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
70 เช่าพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมเผยแพร่การให้บริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หัวข้อ ดีพร้อมแคร์ DIPROM CAREภายในงาน SMART SME EXPO ๒๐๒๒ 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคา 500,000 บาท บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งซื้อเลขที่ กอ.กสอ.51/2565 ลงวันที่ 10 มิถุนยน 2565
71 ซื้อวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง ใช้ในการจัดงาน การสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน (Pitch Day) 32,632.86 32,632.86 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ราคาที่เสนอ 32,632.86 บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 32,632.86 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ กม.53/2565 ลว.17 มิถุนายน 2565
72 จ้างดำเนินกิจกรรมการเผยแพร่การใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ การยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 400,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจ ครีเอทีฟ จำกัด เสนอราคา 400,000.00 บาท บริษัท สมใจ ครีเอทีฟ จำกัด 400,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด สัญญาจ้างทำของเลขที่ กอ.กสอ. 16/2565
73 จ้างเหมาบุคคลให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมสำหรับทากลางคืนของวิสาหกิจชุมชนอารีย์ฟาร์มเห็ดไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 72,000.00 72,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรอนงค์ อร่ามวิทย์ เสนอราคา 72,000 .00 บาท นางสาวพรอนงค์ อร่ามวิทย์ 72,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งจ้าง เลขที่ กอ.กสอ.50/2565 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565
74 จ้างออกแบบ และตกแต่งพื้นที่ กิจกรรมเผยแพร่การส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ในงาน FTI EXPO ๒๐๒๒ 1,500,000.00 1,500,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เสนอราคา 1,500,000.00 บาท บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 1,500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด สัญญาจ้างทำของ เลขที่ กอ.กสอ.13/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565
75 จ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์DIPROM ของกสอ. จำนวน 5 รายการ 52,911.50 52,911.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุชาติโฆษณา จำกัด จำนวนเงิน 52,911.50 บาท (ห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) บริษัท สุชาติโฆษณา จำกัด 52,911.50 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -

Total : 12408