ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำบรรจุภัณฑ์ถุงบรรจุผักสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25,000.00 25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์ฟูลอินเตอร์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 25,000 บาท บริษัท เพาเวอร์ฟูลอินเตอร์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด 25,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมทดสอบตลาด (งาน ESAN Fashion Design Week) ภายใต้โครงการยกระดับผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,492,900.00 2,492,900.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.เอส.2540 กรุ๊ป 2,492,900.- บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.เอส.2540 กรุ๊ป 2,492,900.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทั่วไปให้คำแนะนำเชิงลึก (Coaching) กิจกรรมยกระดับสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยี 3 Stage Rocket โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 280,000.00 280,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออซั่ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 280,000.- บาท บริษัท ออซั่ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 280,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทั่วไปการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (Thai-IDC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 400,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายไวพจน์ ดวงจันทร์ 400,000.- บาท นายไวพจน์ ดวงจันทร์ 400,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทั่วไปให้คำแนะด้านการจัดการกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 359,700.00 359,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออซั่ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 359,700.- บาท บริษัท ออซั่ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 359,700.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
81 จ้างผู้เชี่ยวชาญดำเนินการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานเกษตรอุตสาหกรรม (Agro Genius Standardization) เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล 120,000.00 120,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินทิเกรเต็ด ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 120,000.00 บาท บริษัท อินทิเกรเต็ด ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด 120,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ -
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทั่วไปให้คำแนะนำเชิงลึก (Coaching) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการการเกษตรอุตสาหกรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 250,000.00 250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท 962 สตาร์ทอัพ มี จำกัด 250,000.- บาท บริษัท 962 สตาร์ทอัพ มี จำกัด 250,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องบรรจุแคปซูลแบบกึ่งอัตโนมัติและเครื่องอัดเม็ดแคปซูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 492,200.00 492,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เอส.วี.ที.แมชชีนเนอรี่ 492,200.00 เอส.วี.ที.แมชชีนเนอรี่ 492,200.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 204,000.00 204,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ประวัติชัย จำกัด 204,000.- บาท บริษัท รักษาความปลอดภัย ประวัติชัย จำกัด 204,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 171,600.00 171,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวัติชัยซิเคียวริตี้การ์ด 171,600.- บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวัติชัยซิเคียวริตี้การ์ด 171,600.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล โดยวิธีคัดเลือก 1,700,000.00 1,447,800.00 วิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1,700,000.- บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1,700,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างทั่วไปการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 553,190.00 553,190.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด 553,190.- บาท บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด 553,190.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทั่วไปให้คำแนะนำเชิงลึก (Coaching) กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม คลัสเตอร์อาหารแปรรูปจังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 210,000.00 210,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไพร์มอินโนโพลิส จำกัด 210,000.- บาท บริษัท ไพร์มอินโนโพลิส จำกัด 210,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) เพื่อรองรับมาตรฐาน GMP ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,330,000.00 2,330,000.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยกุลก่อสร้าง 2,330,000.- บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยกุลก่อสร้าง 2,330,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทั่วไปกิจกรรมการยกระดับมาตรฐานเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อมึ่งสู่มาตรฐานระดับสากล (Agro Genius Standardization) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 225,000.00 225,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นจอย คอนซัลแทนท์ จำกัด 225,000.- บาท บริษัท เอ็นจอย คอนซัลแทนท์ จำกัด 225,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -

Total : 12408