ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
12061 สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม ประกาสราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ - - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทไอส์ไตล์ไอเดีย จำกัด เสนอราคา 87,269.20 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี คอม แอนด์ อิงค์ เสนอราคา 92,234 บาท บริษัทไอส์ไตล์ไอเดีย จำกัด ราคา 87,269.20 บาท 87269.00 ราคาต่ำสุด -
12062 สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม ประกาสราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ - - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 10,749.56 บาท บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) ราคา 10,749.56 บาท 10750.00 ราคาต่ำสุด -
12063 สำนักพัมนาการจัดการอุตสาหกรรม ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม ( Industrial Supply Chain Efficiency - - ประกาศราคากลาง บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 10,749.56 บาท บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) ราคา 10,749.56 บาท 10750.00 ราคาต่ำสุด -
12064 สำนักพัมนาการจัดการอุตสาหกรรม ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม ( Industrial Supply Chain Efficiency - - ประกาศราคากลาง น.ส.ฐิตารีย์ นุกูลโรจน์ เสนอราคา 93,440 บาท น.ส.ฐิตารีย์ นุกูลโรจน์ ราคา 93,440 บาท 93440.00 ราคาต่ำสุด -
12065 ประกาศราคากลาง จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ TF - - ประกาศราคากลาง น.ส.ฐิตารีย์ นุกูลโรจน์ เสนอราคา 93,440 บาท น.ส.ฐิตารีย์ นุกูลโรจน์ ราคา 93,440 บาท 93440.00 ราคาต่ำสุด -
12066 ประกาศราคากลาง จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ TF - - ประกาศราคากลาง บริษัท เอแอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จำกัด เสนอราคา 840 บาท บริษัท เอแอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จำกัด ราคา 840 บาท 840.00 ราคาต่ำสุด -
12067 ประกาศราคากลาง และจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการคลัสเตอร์ชา - - ประกาศราคากลาง บริษัท เอแอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จำกัด เสนอราคา 840 บาท บริษัท เอแอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จำกัด ราคา 840 บาท 840.00 ราคาต่ำสุด -
12068 ประกาศราคากลาง และจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการคลัสเตอร์ชา - - ประกาศราคากลาง บริษัท ทริปเปิล เอสซิสเต็ม จำกัด เสนอราคา 22,084.80 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคดับบิล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี เสนอราคา 23,240.40 บาท บริษัท ทริปเปิล เอสซิสเต็ม จำกัด ราคา 22,084.80 บาท 22085.00 ราคาต่ำสุด -
12069 ประกาศราคากลางและจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ MDICP แผนงานที่ 6 - - ประกาศราคากลาง บริษัท ทริปเปิล เอสซิสเต็ม จำกัด เสนอราคา 22,084.80 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคดับบิล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี เสนอราคา 23,240.40 บาท บริษัท ทริปเปิล เอสซิสเต็ม จำกัด ราคา 22,084.80 บาท 22085.00 ราคาต่ำสุด -
12070 ประกาศราคากลางและจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ MDICP แผนงานที่ 6 - - ประกาศราคากลาง บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 921.49 บาท บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) ราคา 921.49 บาท 921.00 ราคาต่ำสุด -
12071 ประกาศราคากลางและจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ MDICP แผนงานที่ 5 - - ประกาศราคากลาง บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 921.49 บาท บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) ราคา 921.49 บาท 921.00 ราคาต่ำสุด -
12072 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการ CF ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สมโภชน์คาร์เซ็นเตอร์ - - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ร้านไหมแพร กราฟฟิค ดีไซน์ เสนอราคา 5,800  บาท ร้านไหมแพร กราฟฟิค ดีไซน์ จำนวนเงิน 5,800  บาท 7800.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12073 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการ CF ของบริษัท ซันทูเอนเนอร์จี จำกัด - - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ร้านไหมแพร กราฟฟิค ดีไซน์ เสนอราคา 5,800  บาท ร้านไหมแพร กราฟฟิค ดีไซน์ จำนวนเงิน 5,800  บาท 7800.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12074 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการ CF ของบริษัท ซันทูเอนเนอร์จี จำกัด - - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป บริษัท มีแอนด์เฟรนส์ สตูดิโอ จำกัด เสนอราคา 1,200,000  บาท บริษัท มีแอนด์เฟรนส์ สตูดิโอ จำกัด จำนวนเงิน 1,200,000  บาท 1200000.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12075 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ - - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป บริษัท มีแอนด์เฟรนส์ สตูดิโอ จำกัด เสนอราคา 1,200,000  บาท บริษัท มีแอนด์เฟรนส์ สตูดิโอ จำกัด จำนวนเงิน 1,200,000  บาท 1200000.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -

Total : 12408