ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
12076 สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการนำเสนอผลสำเร็จเพื่อสร้างบทเรียนการเรียนรู้การพัฒนาคลัสเตอร์ โครงการสร้างเครือข่ายกลุ่มอ - - วิธีสอบราคา ร้านน้องใหม่แฟชั่น เสนอราคา 5,894  บาท ร้านน้องใหม่แฟชั่น จำนวนเงิน  5,894  บาท 7500.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12077 ประกาศราคากลาง และจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ปีงบประมาณ 2557 - - ประกาศราคากลาง ร้านน้องใหม่แฟชั่น เสนอราคา 5,894  บาท ร้านน้องใหม่แฟชั่น จำนวนเงิน  5,894  บาท 7500.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12078 ประกาศราคากลาง และจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ปีงบประมาณ 2557 - - ประกาศราคากลาง 1.  ร้านสันป่าข่อยฟองน้ำหนังเทียม เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 513.60  บาท 2.  ร้านน้องใหม่แฟชั่น เสนอราคา 9 รายกา 1.  ร้านสันป่าข่อยฟองน้ำหนังเทียม เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 513.60  บาท 2.  ร้านน้องใหม่แฟชั่น เสนอราคา 9 รายกา 7500.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12079 ประกาศราคากลาง การดำเนินการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Clean and Green Techno - - ประกาศราคากลาง 1.  ร้านสันป่าข่อยฟองน้ำหนังเทียม เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 513.60  บาท 2.  ร้านน้องใหม่แฟชั่น เสนอราคา 9 รายกา 1.  ร้านสันป่าข่อยฟองน้ำหนังเทียม เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 513.60  บาท 2.  ร้านน้องใหม่แฟชั่น เสนอราคา 9 รายกา 7500.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12080 ประกาศราคากลาง การดำเนินการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 12 (Total Ener - - ประกาศราคากลาง ร้านน้องใหม่แฟชั่น เสนอราคา 4,234  บาท ร้านน้องใหม่แฟชั่น จำนวนเงิน 4,234  บาท 7500.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12081 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานของรัฐ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาอุตสาหกรรม โดยวิธีพิเศษ - - ประกาศราคากลาง ร้านน้องใหม่แฟชั่น เสนอราคา 4,234  บาท ร้านน้องใหม่แฟชั่น จำนวนเงิน 4,234  บาท 7500.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12082 ประกาศราคากลางกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้SMEs ใช้ระบบไอทีในธุรกิจอุตสาหกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใต้โครงการ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุ ตสาห - - ประกาศราคากลาง 1.  ร้านนิวอรุณเชียงใหม่ เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 1,590  บาท 2.  หจก. เชียงใหม่เด่นเสมอ เสนอราคา 9 รายการ จำนวนเงิน 1.  ร้านนิวอรุณเชียงใหม่ เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 1,590  บาท 2.  หจก. เชียงใหม่เด่นเสมอ เสนอราคา 9 รายการ จำนวนเงิน 7950.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12083 ประกาศเปิดเผยราคากลางและ TOR จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการการพัฒนาระบบการรับรองระบบสมรรถนะที่ปรึกษาอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ระยะที่ 3 - - การเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (ประกาศร่าง TOR) 1.  ร้านนิวอรุณเชียงใหม่ เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 1,590  บาท 2.  หจก. เชียงใหม่เด่นเสมอ เสนอราคา 9 รายการ จำนวนเงิน 1.  ร้านนิวอรุณเชียงใหม่ เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 1,590  บาท 2.  หจก. เชียงใหม่เด่นเสมอ เสนอราคา 9 รายการ จำนวนเงิน 7950.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12084 ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมทดสอบตลาด สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน - - ประกาศราคากลาง บริษัท อิงคะ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,570,000 บาท บริษัท อิงคะ จำกัด ราคา 1,570,000 บาท 1600000.00 มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิค และราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12085 ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมทดสอบตลาด สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน - - ประกาศราคากลาง บริษัท อิงคะ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,570,000 บาท บริษัท อิงคะ จำกัด ราคา 1,570,000 บาท 1600000.00 มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิค และราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12086 ราคากลางและ TOR จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ โครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" ปี 2557 - - การเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (ประกาศร่าง TOR) 1.บริษัท ดีดีดี ทริปเปิ้ลทู จำกัด ราคาที่เสนอ 1,850,000 บาท 2. บริษัท ยินดีเอเจนซี่ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,899,000 บาท 3. บริษัทอินดีด ครีเอชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ1,821,364.70 บาท บริษัท อินดีด ครีเอชั่น จำกัด ราคา 1,821,364.70 บาท 1900000.00 มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน  และเสนอราคาต่ำสุดของผู้ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิค -
12087 ราคากลางและ TOR จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ โครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" ปี 2557 - - การเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (ประกาศร่าง TOR) 1.บริษัท ดีดีดี ทริปเปิ้ลทู จำกัด ราคาที่เสนอ 1,850,000 บาท 2. บริษัท ยินดีเอเจนซี่ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,899,000 บาท 3. บริษัทอินดีด ครีเอชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ1,821,364.70 บาท บริษัท อินดีด ครีเอชั่น จำกัด ราคา 1,821,364.70 บาท 1900000.00 มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน  และเสนอราคาต่ำสุดของผู้ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิค -
12088 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาให้ดำเนินงานโครงการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม (TEM 12) - - ประกาศราคากลาง หจก. คลังเครื่องเขียน เสนอราคา 2,208  บาท หจก. คลังเครื่องเขียน จำนวนเงิน 2,208  บาท 2500.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12089 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาให้ดำเนินงานโครงการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม (TEM 12) - - ประกาศราคากลาง หจก. คลังเครื่องเขียน เสนอราคา 2,208  บาท หจก. คลังเครื่องเขียน จำนวนเงิน 2,208  บาท 2500.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
12090 สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม ประกาศราคากลางเพื่อดำเนินกิจกรรมการสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน - - ประกาศราคากลาง ร้านถ่ายเอกสารณัฐพงษ์  เสนอราคา 3,578  บาท ร้านถ่ายเอกสารณัฐพงษ์  จำนวนเงิน 3,578  บาท 5500.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -

Total : 12408