เกร็ดธุรกิจ

 • 23
  พ.ย. 2564
  ความเป็นมา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  ความเป็นมา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2525 โดยการจัดตั้งดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนฯเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2524 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อต้องการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนและมีความต้องการให้ความช่วยเหลือราษฎร ที่ยากจนและมีความต้องการเงินทุนในการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยให้มีรายได้เพิ่มเติมจากอาชีพหลักโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   วัตถุประสงค์ และหัตถกรรมโดยการสนับสนุน ด้านการเงิน สำหรับการจัดหาวัตถุดิบเครื่องมือ อุปกรณ์ การผลิต การจ้างแรงงาน ในการผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการให้กู้ยืมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม แก่ราษฎรและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว 6 ประเภท ดังนี้   1.ราษฎรซึ่งเคยได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและมีวัตถุประสงค์ที่จะประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม2.ราษฎรซึ่งเคยได้รับความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในด้านการตลาด การปรับปรุงรูปแบบ ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตหรือวิธีปฏิบัติหรือวิธีการจัดการในการดำเนินธุรกิจ และมีวัตถุประสงค์ที่จะประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม3. กลุ่มอาชีพที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมมีคณะกรรมการดำเนินงานของกลุ่มพร้อมทั้งมีทะเบียนสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน และจัดตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน เป็นหลักฐานโดยมีเขตหรืออำเภอหรือหน่วยงานราชการอื่นที่อยู่ในพื้นที่ที่สนับสนุนกลุ่มอาชีพนั้นให้การรองรับเป็นหนังสือ4.ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมมีหุ้นส่วนดำเนินงานของห้างโดยมีหนังสือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนพร้อมทั้งใบทะเบียนพาณิชย์เป็นหลักฐาน5.กลุ่มอาชีพ หรือองค์กรที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมของราษฎร เช่น องค์การส่วนบริหารตำบล สมาคมกลุ่มเกษตรกร หรือ สหกรณ์ เป็นต้น6.บุคคลผู้ประกอบอาชีพที่สนับสนุนเกื้อกูลแก่ผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกร

 • 22
  พ.ย. 2564
  EP.6 : การสื่อสารยุคใหม่ ให้โดนใจผู้บริโภคในยุค New & Next Normal

  การอบรมเพื่อพัฒนาด้านกระบวนการคิด การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามหลักการของ BCG ผสานการจัดการความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบครบวงจร EP.6 : การสื่อสารยุคใหม่ ให้โดนใจผู้บริโภคในยุค New & Next Normal  โดย : คุณแอ๋ม ณัฏฐณิชา ประสานนาม  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ #DIPROM